Přejít k hlavnímu obsahu

Politika integrovaného systému

EKO Logistics s.r.o. poskytuje rozsáhlý soubor služeb v odpadovém hospodářství širokému spektru zákazníků. Vysoká kvalita poskytovaných služeb, ochrana životního prostředí a trvalé zvyšováním bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci tvoří nejvyšší priority naší společnosti. Naší snahou je poskytovat služby na vysoké technické úrovni, plnit požadavky právních a jiných apektů, zejména v ekologické oblasti a v této oblasti úzce spolupracovat s orgány státní správy. Plně si uvědomujeme vzrůstající význam druhotných surovin pro budoucnost ve vztahu k omezeným primárním zdrojům v přírodě. Důsledným tříděním a recyklací odpadů trvale usilujeme o snižování ekologické zátěže a minimalizaci množství ukládaných odpadů. Přitom dbáme na ochranu životního prostředí také v oblastech ochrany vody, půdy a ovzduší a při nakládání s chemickými látkami a přípravky v souvisejících činnostech.

K naplnění výše uvedených tezí se vedení společnosti zavazuje

 • veřejně vyhlásit tuto politiku,
 • poznávat a analyzovat současné i budoucí potřeby našich zákazníků,
 • zajistit plnění právních a jiných požadavků, vztahujících se na oblast podnikání společnosti,
 • vytvářet vhodné pracovní prostředí jako podmínku pro neustálé zvyšováním kvality všech činností, efektivnosti procesů a udržování vysokého standardu všech poskytovaných služeb,
 • zajistit zapojení a součinnost pracovníků i spolupracujících osob při zajišťování kvality poskytovaných služeb, ochrany a prevence životního prostředí a dodržování zásad bezpečné práce,
 • informovat a školit zaměstnance a spolupracující osoby o zásadách kvalitní a bezpečné práce, ochrany životního prostředí, požadavcích předpisů, zákazníků a vrcholového vedení,
 • kontrolovat chování všech zaměstnanců, spolupracujících osob i třetích osob užívajících nebo pohybujících se v zařízeních naší firmy,
 • analyzovat případy ohrožení BOZP, životního prostředí a možné provozní havárie,
 • důsledně monitorovat a hodnotit dodavatele se zaměřením na kvalitu, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí,
 • neustále zlepšovat výkonnost zavedeného integrovaného systému kvality a ochrany životního prostředí, využívat při tom důsledně analyzované podněty a požadavky zaměstnanců, spolupracujících osob i zákazníků,
 • plánovat a zajišťovat zdroje pro naplnění výše uvedených zásad.

 

Za plnění uvedených strategických cílů odpovídá vedení firmy. Zodpovídá rovněž za rozpracování této Politiky do konkrétních cílů.